دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 1-246 
5. آیین کاتولیک روم

صفحه 135-178

ریچارد پی. مک براین؛ الله کرم کرمی پور


6. معنویت و مدیریت

صفحه 179-192

دونالد مک کارمیک؛ علی رستگار


7. کیش زرتشت

صفحه 193-206

مری بویس؛ مصطفی فرهودی


9. تصوف در آفریقا

صفحه 229-246

عبدالرحمن ابراهیم؛ مصطفی سلطانی