دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-120 
5. آیین بودای تنتریک

صفحه 67-98

علیرضا شجاعی؛ سید سعیدرضا منتظری