دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 1-252 
4. دین شین توْ

صفحه 65-88

ماساهارو اَنه ساکی؛ ع پاشایی


5. کتب اپوکریفایى عهد قدیم

صفحه 89-130

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی


9. معرفى مجله المشرق

صفحه 209-236

حمیدرضا شریعتمداری