دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 1-262 
9. درآمدى بر شناخت کتاب مقدس

صفحه 144-162

عبدالرحیم سلیمانی اردستانی


10. سیر تکوّن تلمود

صفحه 163-184

باقر طالبی دارابی


12. خـودشـناسى

صفحه 210-214

آلدوس هاکسلی؛ مصطفی ملکیان


13. زمینه هاى بحث فلسفى در آیین هندو

صفحه 215-230

نینان اسمارت؛ علی موحدیان


14. دائرة المعارف یهود

صفحه 231-248

حمیدرضا شریعتمداری