دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 1-224 
5. مفهوم اساسی دین ودایی

صفحه 109-126

أف. بی. یاکوبوس کویبر؛ امیرعمادالدین صدری؛ سید سعید رضا منتظری


6. شکل‌گرفتن توحید

صفحه 127-138

رافائله پتاتزونی؛ سمیـه فرجی


7. در جست‌وجوی منشأ دین

صفحه 139-162

میرچا الیاده؛ علیرضا اسماعیل پور