دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 1-208 
3. تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی

صفحه 51-74

شائــــول شــاکــــد؛ سیدسعیدرضا منتظری؛ مجید طامه