دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 1-200 
2. افسانه دجّال (ضدمسیح): شخصیت‌بخشی به نیروی شر در سنت اسلامی

صفحه 27-48

زکــی ســاریتوپــرک؛ محسن شرفایی مرغکی؛ ولی عبدی


5. رویکرد ناگارجونه به مسئله وجود خداوند

صفحه 99-114

سیوئه لی جِینگ؛ محمدحسین محمدپور


8. عیسای ناصری

صفحه 165-182

احمد رضا مفتاح