دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 1-216 
1. سفر پیدایش و علم جدید: یک تفسیر مسیحی

صفحه 7-28

دبـورا بی. هـارسما؛ محمد حقانی فضل


3. الهیات عهد جدید

صفحه 53-80

جیمز دی. جی دان؛ علی کوچکی


7. آیین بودا و حقوق بشر

صفحه 133-154

جیمز فردریکز؛ علیرضا شجاعی


9. مسئلة خدا

صفحه 177-196

نعیمه پورمحمدی