دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 1-204 
4. روایت سنتی از تاریخ زرتشت

صفحه 79-100

علیرضا شـاپور شهبـازی؛ سعید رضا منتظری


5. فر/ فرّه

صفحه 101-118

گـراردو نیـولـی؛ سعید انواری؛ سپیده رضی


6. حقیقت اسطوره

صفحه 119-136

رافائل پتاتزونی؛ سمیه فرجی


7. برهان آگاهی

صفحه 137-164

جِی. پی. مورلَند؛ صـالح افروغ