دوره و شماره: دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 1-176 
2. فرقه‌ها و مذاهب آیین سیک

صفحه 27-48

محمد روحانی؛ محمدمهدی علیمردی


7. خداباوری، حقوق و سیاست

صفحه 133-144

پل جی. وایتمن؛ سید نصیر احمد حسینی