دوره و شماره: دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 1-126 
3. مطالعات جهان غرب در باره تشیع

صفحه 43-62

اتان کلبرگ؛ ابولفضل غریبی


5. سرسختی در باور

صفحه 63-84

سی اس. لِویس؛ سید احمدرضا هاشمی


6. خلق از عدم، خلق از آشوب و مسئله شر

صفحه 85-98

دیوید ری گریفین؛ محمد حقانی فضل