دوره و شماره: دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-146 (ویژه نامه مسیحیت ارتدوکس) 
5. مسیحیت عرب

صفحه 91-128

سیدمحمدعلی میرصانعی