نویسنده = دبلیو. لانگنکر، بروس
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد داستانى به رساله هاى پولس

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 149-182

بروس دبلیو. لانگنکر؛ محمد حقانی فضل