نویسنده = کی. پوناوالا، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. تأویل قران در نگاه اسماعیلیان

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 129-156

اسماعیل کی. پوناوالا؛ محمد حسن محمدی مظفر