نویسنده = جکسن، ابراهام ویلیامز
تعداد مقالات: 1
1. یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 183-188

ابراهام ویلیامز جکسن؛ داریوش احمدی