نویسنده = جکسن، ای. ویلیامز
تعداد مقالات: 1
1. یادکردهاى دین زرتشت در متون مانوى

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 203-208

ای. ویلیامز جکسن؛ داریوش احمدی