نویسنده = کرول، ای.آر
تعداد مقالات: 1
1. مریم شناسى

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 169-186

ای.آر. کرول؛ اف. ام جلی؛ طیبه مقدم