نویسنده = طبایی، طیبه سادات
تعداد مقالات: 1
1. توبه در سنت مکتوب کلیسای ارتدوکس؛ وسیله یا هدف

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

طیبه سادات طبایی