نویسنده = علیزمانی، امیرعباس
تعداد مقالات: 1
1. هارتشورن و آکویناس راهى میانه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 65-96

ویلیام پی آلستون؛ امیرعباس علیزمانی