نویسنده = جواندل، نرجس
تعداد مقالات: 1
1. متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایى با الهیات نوین مسیحى

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 49-64

محمد لگنهاوسن؛ نرجس جواندل