نویسنده = گریفیث، پول. ج
تعداد مقالات: 1
1. فلسفه تطبیقى دین

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 65-72

پول. ج گریفیث؛ بهروز حدادی