نویسنده = راسخی، فروزان
تعداد مقالات: 4
1. علم النفسِ گیتا (انسان و نجات او در بگود گیتا)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 193-226

فروزان راسخی


2. متون دینى آیین مانى

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 131-168

فروزان راسخی


3. ادبیات و خاستگاه تاریخی مکتب قبّاله

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 221-244

فروزان راسخی


4. ارتباط انسان و طبیعت در اسـلام و آییـن دائـو

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 87-117

فروزان راسخی