نویسنده = ای. کوفمن، ویلیام
تعداد مقالات: 1
1. مارتین بوبر: آیا مواجهه با خدا ممکن است؟

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 141-168

ویلیام ای. کوفمن؛ مرتضی کریمی