نویسنده = جعفری، محمدعیسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه(ع)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 27-50

محمدعیسی جعفری


2. بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 115-136

محمدعیسی جعفری