نویسنده = شارما، آرویند
تعداد مقالات: 1
1. مبانی حقوق بشر در آیین هندو

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 39-68

آرویند شارما؛ سید سعید رضا منتظری