نویسنده = لیتون، جی. ای
تعداد مقالات: 1
1. خدا در اندیشة هگل

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 89-108

جی. ای. لیتون؛ علی فتحی