نویسنده = میمنه، حیدرعلی
تعداد مقالات: 1
1. گردشگری پیام در آغاز اسلام و مسیحیت

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 59-74

حیدرعلی میمنه