نویسنده = شاکری سلماسی، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 23-44

مجید شاکری سلماسی