نمایه نویسندگان

ا

  • امینی، سمیه «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]

پ

ش

  • شجاعی، علیرضا آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]
  • شکری فومشی، محمد یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]

ط

م

  • میرزایی، سونیا یافته‌هایی نو از کیش مانوی در فوجیان داده‌های باستان‌شناسانه و بازنگری تاریخ مانویت در چین [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 99-116]
  • ملکی، علیرضا «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 23-42]
  • منتظری، سید سعیدرضا آیین بودای تنتریک [دوره 19، شماره 72، 1396، صفحه 67-98]