منطق قرآن در سنجش دیگر ادیان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


قرآن مجید

ابن حیون، نعمان ابن محمد، دعائم الاسلام، قاهره: دارالمعارف، 1383ق.

اُ. کهن، گنجینه اى از یهود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، تهران: اساطیر، 1382.

اُ گریدى، جوان، مسیحیت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى، قم: مؤسسه فرهنگى طه، 1377.

الدر، جان، باستان شناسى کتاب مقدس، ترجمه سهیل آذرى، تهران: نور جهان، 1335.

بهار، مرداد، ادیان آسیایى، تهران: نشر چشمه، 1357.

رشیدرضا، محمد، المنار، بیروت: دارالمعرفه، 1342ق.

شاهاک، اسرائیل، تاریخ یهود ـ مذهب یهود، ترجمه مجید شریف، تهران: چاپ بخش، 1376.

شهزادى، رستم، زرتشت و آموزش هاى او، تهران: سازمان انتشارات فروهر، 1371.

طباطبایى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین.

فخر رازى، التفسیر الکبیر...، بیروت: دارالفکر، 1405ق.

کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران

میلر، و. م.، تاریخ کلیساى قدیم، ترجمه على نخستین، حیات ابدى، 1981.