منطق قرآن در سنجش دیگر ادیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


قرآن مجید
ابن حیون، نعمان ابن محمد، دعائم الاسلام، قاهره: دارالمعارف، 1383ق.
اُ. کهن، گنجینه اى از یهود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، تهران: اساطیر، 1382.
اُ گریدى، جوان، مسیحیت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى، قم: مؤسسه فرهنگى طه، 1377.
الدر، جان، باستان شناسى کتاب مقدس، ترجمه سهیل آذرى، تهران: نور جهان، 1335.
بهار، مرداد، ادیان آسیایى، تهران: نشر چشمه، 1357.
رشیدرضا، محمد، المنار، بیروت: دارالمعرفه، 1342ق.
شاهاک، اسرائیل، تاریخ یهود ـ مذهب یهود، ترجمه مجید شریف، تهران: چاپ بخش، 1376.
شهزادى، رستم، زرتشت و آموزش هاى او، تهران: سازمان انتشارات فروهر، 1371.
طباطبایى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، قم: جامعه مدرسین.
فخر رازى، التفسیر الکبیر...، بیروت: دارالفکر، 1405ق.
کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران
میلر، و. م.، تاریخ کلیساى قدیم، ترجمه على نخستین، حیات ابدى، 1981.