بررسى نقادانه وحى و کتاب مقدس در الاهیات کاتولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده


Dulles, A., "Revelation, Theology" in New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 12, Washigton DC:Gale 2003, pp 193-198.
Joyce, G. H., "Revelation", translated by Douglas J. Potter, available at: www.newadvent.org/cathen/13001a.htm.
Lacoste, Jean-Yves, "Revelation" in Encyclopedia of Christian Theology, edited by Jean-Yves Lacoste, vol. 3, London and New York: Routledge 1999, pp 1383-1391.
"Revelation" in Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions, Springfield, Massachusetts: Merriam-Webster, 1999, pp 926-927.
Cathechism of the Catholic Church, "Sacred Scripture," London:Burns & Oats 1999, pp 28-34.
Cathechism of the Catholic Church, "The Revelation of God," London:Burns & Oats 1999, pp 19-22.
امینى، ابراهیم، وحى در ادیان آسمانى، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1377 ش.
باربور، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهى، تهران: مرکز نشر دانشگاهى، 1374 ش.
پیترز، اف. اى.، یهودیت، مسیحیت، اسلام،  ج 2، ترجمه حسین توفیقى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1384 ش.
تیسن، هنرى، الاهیات مسیحى، ترجمه ط. میکائلیان،انتشارات حیات ابدى.
رابرتسون، آرچیبالد، عیسى اسطوره یا تاریخ، ترجمه حسین توفیقى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1378 ش.
زیبایى نژاد، محمدرضا، مسیحیت شناسى مقایسه اى، تهران: سروش، 1382 ش.
سبحانى، جعفر، مدخل مسائل جدید در علم کلام، ج 2، قم: مؤسسه امام صادق، 1375 ش.
سعیدى روشن، محمدباقر، تحلیل وحى، تهران: اندیشه، 1375 ش.
سلیمانى، عبدالرحیم، «نقادى کتاب مقدس»، هفت آسمان، شماره 8، زمستان 1379 ش.
کیوپیت، دان، دریاى ایمان، ترجمه حسین کامشاد، تهران: طرح نو، 1376 ش.
لین، تونى، تاریخ تفکر مسیحى، ترجمه روبرت آسریان، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، 1380 ش.
مطهرى، مرتضى، مجموعه آثار، ج 2، قم: صدرا، 1374 ش.
میشل، توماس، کلام مسیحى، ترجمه حسین توفیقى، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1381 ش.
ناس، جان بى، تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران: انتشارات علمىو فرهنگى، 1385ش.
هاکس، جیمز، قاموس کتاب مقدس، تهران: اساطیر، 1377 ش.
هوردرن، ویلیام  راهنماى الاهیات پروتستان، ترجمه ط. طهوس میکائیلیان، تهران: شرکت انتشارات علمى فرهنگى، چاپ اول، 1368 ش.
هیک، جان، فلسفه دین، ترجمه بهزاد سالکى، تهران: انتشارات بین المللى الهدى، 1376 ش.