مزدک; اصلاح طلبى و فروپاشى

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


ابن بابویه، شیخ صدوق: عیون اخبارالرّضا(ع)، ترجمه على اکبرغفّارى و حمیدرضا مستفید، نشر صدوق، 1373.

ابوالقاسمى، محسن: مانى به روایت ابن الندیم، انتشارات طهورى، 1379.

اسماعیل پور، ابوالقاسم: اسطوره آفرینش در آیین مانى، انتشارات فکر روز، 1375.

اشپولر، برتولد: ایران در نخستین قرون اسلامى، ترجمه جواد فلاطورى، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1373.

اصفهانى، حمزة بن حسن: سنى الملوک الارض و الأنبیاء، ترجمه جعفر شعار، انتشارات امیرکبیر، 1367.

اوشنر دانا: اندرز اوشنر دانا، ترجمه ابراهیم میرزاى ناظر، انتشارات هیرمند، 1373.

باستانى پاریزى، محمّد ابراهیم: اخبار ایران از الکامل ابن اثیر، دانشگاه تهران، 1349.

بهار، مهرداد: پژوهشى در اساطیر ایران، انتشارات کتاب گزیده، 1375.

بهار، مهرداد: جستارى در فرهنگ ایران، انتشارات فکر روز، 1376.

پیگولوسکایا، ن. و.: اعراب حدود مرزهاى روم شرقى و ایران، ترجمه عنایت اللّه رضا، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1372.

ثعالبى نیشابورى، عبدالملک بن محمّدبن اسماعیل: غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم، ترجمه محمّد فضائلى، نشر نقره، 1368.

دوستخواه، جلیل: گزارش و پژوهش اوستا، انتشارات مروارید، 1377.

زرّین کوب، عبدالحسین: تاریخ ایران بعد از اسلام، انتشارات امیرکبیر، 1355.

ــــــــــــــــــ  : تاریخ مردم ایران (قبل از اسلام)، انتشارات امیرکبیر، 1371.

زنر، آر.سى.: تعالیم مغان، ترجمه فریدون بدره اى، انتشارات توس، 1377.

ـــــــــــــــ : زروان (معماى زرتشتى گرى)، ترجمه تیمور قادرى، انتشارات فکر روز، 1375.

ـــــــــــــــ : طلوع و غروب زردشتى گرى، ترجمه تیمور قادرى، انتشارات فکر روز، 1375.

شهرستانى، ابوالفتح محمّدبن عبدالکریم: الملل و النّحل، ترجمه افضل الدّین صدرترکه اصفهانى، تصحیح جلالى نایینى، تابان، 1335.

فراى، ریچارد ن.: عصر زرّین فرهنگ ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات سروش، 1375.

ــــــــــــــــــــــ : میراث باستانى ایران، ترجمه مسعود رجب نیا، انتشارات علمى و فرهنگى، 1373.

فرنبغ دادگى: بندهشن، ترجمه مهرداد بهار، انتشارات توس، سال 1369.

قزوینى، یحیى بن عبدالطیف: لب التّواریخ، انتشارات بنیاد گویا، 1363.

کریستن سن، آرتور: ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمى، انتشارات صداى معاصر، 1378.

ـــــــــــــــــــــــ : سلطنت قباد و ظهور مزدک، ترجمه احمد بیرشک، کتابخانه طهورى، 1374.

ـــــــــــــــــــــــ : مزداپرستى در ایران قدیم، ترجمه ذبیح اللّه صفا، انتشارات هیرمند، 1376.

کلیما، اوتاکر: تاریخچه مکتب مزدک، ترجمه جهانگیر فکرى ارشاد، انتشارات توس، 1371.

گردیزى، ابوسعید عبدالحىّ بن ضحّاک بن محمود: تاریخ گردیزى، تصحیح عبدالحىّ حبیبى، انتشارات دنیاى کتاب، 1363.

گیمن، دوشن: اورمزد و اهریمن، ترجمه عبّاس باقرى، انتشارات روز فرزان، 1378.

ــــــــــــــــ : ایران باستان، ترجمه رویا منجم، انتشارات فکر روز، 1375.

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانى دانشگاه تبریز، سال یازدهم و سال سیزدهم.

مجله معارف، دوره دهم، شماره یکم، 1372.

مسعودى، على بن حسین: التنبیه و الاشراف، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمى و فرهنگى، 1365.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ : مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمى و فرهنگى، 1365.

مسکویه الرّازى، ابوعلى: تجارب الامم حققه و قدم له، دارسروش الطباعة و والنشر، سال 1366.

مقدّسى، مطهّربن طاهر: آفرینش و تاریخ، ترجمه محمّدرضا شفیعى کدکنى، نشر آگه، 1374.

موله، ماریژان: ایران باستان، ترجمه ژاله آموزگار، انتشارات توس، 1377.

مینوى خرد، ترجمه احمد تفضّلى، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، سال 1354.

نظام الملک، ابوعلى حسن بن علىّ بن اسحاق: سیاست نامه، تصحیح عباس  اقبال، انتشارات اساطیر، 1375.

نویرى، شهاب الدّین احمد: نهایة الارب فى فنون الادب، ترجمه محمود مهدوى دامغانى، انتشارات امیرکبیر، 1367.

ویدن گرن، گئو: دینهاى ایران، ترجمه منوچهر فرهنگ، انتشارات آگاهان دیده، 1377.

ــــــــــــــــــ : مانى و تعلیمات او، ترجمه نزهت صفاى اصفهانى، نشر مرکز، 1376.

یارشاطر و دیگران: تاریخ ایران کیمبریج، جلد سوّم، قسمت اوّل، ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر، 1373.

یعقوبى، احمدبن ابى یعقوب بنواضح: تاریخ یعقوبى، ترجمه محمّد آیتى، انتشارات علمى و فرهنگى، 1362.

Mary Boyce: Zoroastrians, their religious and beliefs and practices, Routledge & Kegan Paul, 1979.

N.Frye, Richard: Persia, George Allen & Unwin, 1972.

S. A. Nigosian: The Zoroastrian Faith, tradition and modern research, Mc Gill Queen's university press, 1993.

Setward Sutherland: The Worlds Religions, Roultedge, 1988.