مجازات ها در حقوق کیفرى یهود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اشاره
دین یهود، که قدیم ترین دین از مجموعه ادیان ابراهیمى است، بر مبناى شریعت بنا شده است. در میان ادیان زنده جهان فقط اسلام را مى توان از این جهت با یهودیت مقایسه کرد. در حدود سده سیزدهم پیش از میلاد، بنى اسرائیل از سرزمین مصر خارج شدند و عزم سرزمین کنعان کردند. سه ماه پس از خروج از مصر، موسى به فرمان خدا بر کوه سینا دو لوح دریافت کرد که ده فرمان بر آنها نقش بسته بود. این ده فرمان آغاز و مبناى شریعت موسوى است و تمام احکام شریعت یهود در همین فرمان ها ریشه دارند.
احکام کیفرى شریعت یهود نیز در این فرمان ها برجسته است: کفرگویى، حرمت شکنى روز شنبه، قتل، زنا و سرقت جرایمى اند که در ده فرمان از آنها نهى شده و در سایر بخش هاى شریعت براى آنها مجازات معین شده است.
در این نوشته به بررسى مجازات ها در حقوق کیفرى یهود پرداخته شده است.

الف) منابع فارسى و عربى
1. کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، 1985 (افست از روى نسخه 1904).
2. کتاب مقدس (ترجمه تفسیرى)، انجمن بین المللى کتاب مقدس، انگلستان، 1995.
3. ا.کهن، راب: گنجینه اى از تلمود، ترجمه امیر فریدون گرگانى، چاپ زیبا، 1350 .
4. بى. ناس، جان: تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، چاپ هشتم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1375.
5. حافظ (صبرى)، محمد: المقارنات والمقابلات بین احکام المرافعات والمعاملات والحدود فى شرع الیهود ونظائرها من الشریعة الاسلامیة الغراء ومن القانون المصرى والقوانین الوضعیة الاخرى، چاپ اول، مطبعة هندیه، مصر، 1320/1902.
6. دورانت، ویل: تاریخ تمدن، ج4، ترجمه ابوطالب صارمى و...، چاپ چهارم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373.
7. ـــــــــــــــ : تاریخ تمدن، ج 6، ترجمه فریدون بدره اى و...، چاپ چهارم، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1373.
8. سلیمانى، حسین: «ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود»، فصلنامه هفت آسمان، شماره 1 (سال اول، بهار 78).
9. گروهى از نویسندگان: شریعة حمورابى واصل التشریع فى الشرق القدیم، مترجم (عربى) اسامه سراس، دمشق، دارعلاءالدین، 1992.
10. محمد المسیرى، عبدالوهاب: موسوعة الیهود والیهودیه والصهیونیه، ج 5، چاپ اول، دارالشروق، قاهره، 1999.
11. میک، تئوفیل: قانون نامه حمورابى، ترجمه کامیار عبدى، چاپ دوم، سازمان میراث فرهنگى، تهران، 1376.
 
ب) منابع انگلیسى
_. The Jewish Bible TANAKH, the Jewish Publication Society, 1985.
_. The Babylonian Talmud, 18 vols, translated into English, under the Editorship of Rabbi Dr. J. Epstein, the Soncino Press, London, 1st ed., 1935-1952.
_. Encyclopaedia Judaica, 17 vols, Encyclopaedia Judaica Jerusalem, 5th ed., 1996 (Pseud.: EJ.).
_. Biale, David: ûEross: Sex and Body‎, Contemporary Jewish Religious thought, ed: A. Cohen, Arthur and Mendes - Flohr, Paul the Free Press, U.S.A, First ed., 1988.
_. Birnbaum, Philip: Encyclopedia of Jewish concepts, Hebrew Publishing Company, New York, 1995.
_. Browning, W.R.F: A Dictionary of the Bible, Oxford, New York, 1997.
_. D.L.L. / L.I.R. / ED.: ûBanishment‎, EJ.,v.4, pp.163-165.
_. Feldman, David M.: ûThe Structure of Jewish Law‎ Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin p. Golding, Dartmouth.
_. Fishbane, Michael: ûthe Image of the Human and the Rights of the Individual in Jewish Tradition‎, Human Rights and the World¨s Religions, ed: Loroy S. Rouner, Universtiy of Notre Dame press, 1988.
_. H.H.C. / L.I.R.: ûCapital Punishment‎, EJ.,v.5, pp. 142-7.
_. H.H.C.: ûCity of Refuge‎, EJ.,v.5, p.591-4.
_. -------- : ûCompounding Offenses‎, EJ., v.5, pp. 856-7.
_. -------- : ûDivine Punishment‎ EJ., v.6, pp. 120-2.
_. -------- : ûFines‎, EJ., v.6, pp. 1287-9.
_. -------- : ûFlogging‎, EJ.,v.6, pp. 1348-51.
_. -------- : ûPenal Law‎, EJ.,v. 13, pp. 222-8.
_. -------- : ûTalion‎, EJ., v.15, pp. 741-2.
_. H.Z.D., ûJudaism/the Judaic Tradition‎, the New Encylopaedia Britannica, V.22, 15th ED., Encyclopaedia Britannica Inc., 1995.
_. I.T.S.: ûKaret‎, EJ., v.10, pp. 788-9.
_. Jacobs, Louis: A Concise Companion to the Jewish Religion, Oxford University press, 1999.
_. Kirschenbaum, Aaron, ûthe Role of Punishment in Jewish Criminal Law: a Chapter in Rabbanic Penological Thought‎, Jewish Law and Legal Theory, ed: Martin P. Golding.
_. M.E.: ûImprisonment‎, EJ., v.8, pp. 1299-303.
_. Mo. G. / H.H.C: ûHerem‎, EJ., v. 8, pp.344-55.
_. Neusner, Jacob and Sonn, Tamara: Comparing Religions through Law: Judaism and Islam, Routledge, Landon and New York, 1999.
_. R.P.: ûCommandment, the 613‎, EJ., v.5, 762-82.
_. Sh.A: ûDamages‎, EJ.,v.5, 1233-6.
_. Sherbok, Dan Cohn: The Blackwell Dictionary of Judaica, Blackwell, 1992.
_. Sh. Sh.: ûOnes‎, EJ., v.12, pp. 1397-402.
_. Steinsaltz, Adin, The Essential Talmud, translation from the Hebrew to English by Chaya Galai, Basic Books, Inc., Publisheres, New York, 1976.