آنک مسیح... اینک انسان! واکاوى عناصر و زمینه هاى عرفى شدن در آموزه ها و تجربه تاریخى مسیحیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


1. آستر، کنت: دیدکلى از خدا و انسان، ترجمه بى نام، تهران، بنیاد ادونتیست، 1356.

2. آشتیانى، جلال الدین: تحقیقى در دین مسیح، تهران، نشر نگارش، 1368.

3. بارنز، هـ  . و بکر، هـ  . : تاریخ اندیشه اجتماعى، ترجمه جواد یوسفیان و على اصغر مجیدى، تهران، کتاب هاى جیبى، 1358.

4. براوئر، جرالد سى.: آینده ادیان، پل تیلیخ، ترجمه احمدرضا جلیلى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1378.

5. براون، کالین: فلسفه و ایمان مسیحى، ترجمه طاطهوس میکائلیان، تهران، علمى و فرهنگى، 1375.

6. بورى، ج. ب.: تاریخ آزادى فکر، ترجمه حمید نیرنورى، تهران، کتابخانه دانش، 1329.

7. پترسون، مایکل و دیگران: عقل و اعتقاد دینى، ترجمه احمد نراقى و ابراهیم سلطانى، تهران، طرح نو، 1377.

8. تنى، مریل سى: معرفى عهد جدید (2ج)، ترجمه طاطاووس میکائلیان، بى جا، حیات ابدى، بى تا.

9. تیلیش، پل: الهیات فرهنگ، ترجمه مراد فرهادپور و فضل الله پاکزاد، تهران، طرح نو، 1376.

10. دورانت، ویل: تاریخ تمدن (ج3: قیصر و مسیح) ترجمه حمید عنایت و دیگران، تهران، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، 1376.

11. دوکاسه، پیر: فلسفه هاى بزرگ، ترجمه احمد آرام، تهران، کانون نشر وپژوهش هاى اسلامى، 1357.

12. راسل، برتراند: تاریخ فلسفه غرب (2ج) ترجمه نجف دریابندرى، تهران، پرواز، 1365.

13. زرین کوب، عبدالحسین: در قلمرو وجدان، تهران، سروش، چاپ دوم، 1375.

14. ژیلسون، اتین: عقل و وحى در قرون وسطى، ترجمه شهرام پازوکى، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، 1371.

15. ـــــــــــــــ : مبانى فلسفه مسیحیت، ترجمه محمد محمدرضایى و محمود موسوى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، 1375.

16. ساباین، جرج: تاریخ نظریات سیاسى، ترجمه بهاءالدّین پازارگاد، تهران، امیرکبیر، 1351.

17. سیدنتاپ، لرى: توکویل، ترجمه حسن کامشاد، تهران، طرح نو، 1374.

18. شجاعى زند، على رضا: «خاستگاه جامعه شناسى در فرایند رشد عقلى گرى»، ماهنامه کیهان فرهنگى (ش. 163 و 164) اردیبهشت و خرداد 1379.

19. شرارد، فیلیپ: «انسان شناسى مسیحى»، ترجمه مسعود غفورزاده، روزنامه انتخاب (ش. 110).

20. شوفالیه، جان جاک: تاریخ الفکرالسیاسى، ترجمه محمود عرب صاصیلا، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات، 1993م.

21. الطویل، توفیق: دین و فلسفه، ترجمه محمدعلى خلیلى، تهران، اقبال، 1328.

22. فروم، اریک: روانکاوى و دین، ترجمه آرسن نظریان، تهران، پویش، 1363.

23. ـــــــــــــــ : جزم اندیشى مسیحى، ترجمه منصور گودرزى، تهران، مروارید، 1378.

24. فروند، ژولین: جامعه شناسى ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، نیکان، 1362.

25. فندر آلمانى: سنجش حقیقت، ترجمه بى نام، بى جا، 1934م.

26. فیضى، محمدعلى: تاریخ دیانت مسیح، تهران، چاپ کیهان، 1340.

27. کائوتسکى، کارل: بنیادهاى مسیحیت، ترجمه عباس میلانى، تهران، کتاب هاى جیبى، 1358.

28. کیوپیت، دان: دریاى ایمان، ترجمه حسن کامشاد، تهران، طرح نو، 1376.

29. گرِیدى، جُوان اُ.؛ مسیحیت و بدعت ها، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى اردستانى، قم، مؤسسه فرهنگى طه، 1377.

30. مطهرى، مرتضى: مقدمه اى بر جهان بینى اسلامى (مجلدات 7ـ1)، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1362.

31. میشل، توماس: کلام مسیحى، ترجمه حسین توفیقى، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، 1377.

32. میلر، و. م.: تاریخ کلیساى قدیم در امپراطورى روم و ایران، ترجمه على نخستین، بى جا، حیات ابدى، 1981م.

33. نوذرى، عزت الله: مسیحیت از آغاز تا عصر روشنگرى، بى جا، بى تا.

34. نیچه، فردریک ویلهلم: دجال، ترجمه عبدالعلى دستغیب، تهران، آگاه، 1352.

35. وبر، ماکس: اخلاق پروتستان و روح سرمایه دارى، ترجمه عبدالمعبود انصارى، تهران، سمت، 1371.

36. وِلِف، کرى: درباره مفهوم انجیل ها، ترجمه محمد قاضى، تهران، فرهنگ، 1356.

37. هاملین، دیوید: تاریخ معرفت شناسى، ترجمه شاپور اعتماد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى، 1374.

38. هگل، گئورگ فردریک: استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگاه، 1369.

39. هوردرن، ویلیام: راهنماى الهیات پروتستان، ترجمه طاطهوس میکائلیان، تهران، علمى و فرهنگى، 1368.

40. هیک، جان: «عیسى و ادیان جهانى»، ترجمه عبدالرحیم سلیمانى، فصلنامه هفت آسمان (س.2، ش.6) تابستان 1379.

41. هیوم، رابرت الف.: ادیان زنده جهان، ترجمه عبدالرحیم گواهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1369.

42. یاسپرس، کارل: آگوستین، ترجمه محمدحسن لطفى، تهران، خوارزمى، 1363.

43. ـــــــــــــــ : مسیح، ترجمه احمد سمیعى، تهران، خوارزمى، 1373.

44. انجیل عیسى مسیح، تهران، سازمان ترجمه تفسیرى کتاب مقدس، 1357.

_. Robertson, Roland, The Sociological Interpretation of Religion,Basil Blackwell, Oxford, 1970.

_. Robertson, Roland (ed.), Sociology of Religion, Penguin, England, 1969.

_. Troeltsch, Ernst, Protestantism & Progress, Crown Theological Library, London, 1912.