توفان نوح در اساطیر بین النهرین و تورات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده


1. کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس، چاپ دوم، ایران، 1987.

2. دوره آثار افلاطون، ترجمه محمد حسن لطفى، تهران، انتشارات خوارزمى، چاپ دوم، 1376، ج 3.

3. اباذرى، یوسف و...: ادیان جهان باستان، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى، چاپ اول، 1372، ج 2.

4. آشتیانى، جلال الدین: تحقیقى در دین یهود، تهران، نشر نگارش، چاپ دوم، 1368.

5. الدر، جان: باستان شناسى کتاب مقدس، ترجمه سهیل آذرى، انتشارات نور جهان، چاپ اول، 1335.

6. برلیتز، چارلز: کشتى گمشده نوح، ترجمه احمد اسلاملو، تهران، انتشارات کوشش، چاپ اول، 1371.

7. بى. ناس، جان: تاریخ جامع ادیان، ترجمه على اصغر حکمت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، 1372.

8. پور داود (گزارش): یسنا، به کوشش بهرام فرهوشى، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1356، ج1.

9. توماس، اندرو: اسرار اتلانتیس یا گنج ابوالهول، ترجمه ابراهیم الفت حسابى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1353.

10. دانیکن، اریک فون: پیام آور گذشته ها، بدون نام مترجم و سال انتشار.

11. ژیران، ف. و...: فرهنگ اساطیر آشور و بابل، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران، انتشارات فکر روز، چاپ اول، 1375.

12. ساندرز، ن.ک.: حماسه گیلگمش، ترجمه اسماعیل فلزى، تهران، انتشارات هیرمند، چاپ اول، 1376.

13. شى یرا، ادوارد: الواح بابل، ترجمه على اصغر حکمت، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، 1341.

14. کریمر، ساموئل: الواح سومرى، ترجمه داود رسایى، تهران، انتشارات ابن سینا، چاپ اول، 1340.

15. هاکس، جیمز: قاموس کتاب مقدس، تهران، کتابخانه طهورى، چاپ دوم، 1349.

16. هنرى هوک، ساموئل: اساطیر خاورمیانه، ترجمه على اصغر بهرامى و فرنگیس مزداپور، تهران، انتشارات روشنگران، بى تا.