کتب اپوکریفایى عهد قدیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسندگان بسیارى در طى زمانى طولانى مجموعه اى بزرگ را پدید آوردند که عهد قدیم خوانده مى شود. این مجموعه، کتاب هاى فراوان و همانندى را در بر مى گرفت. بدین جهت لازم دانستند که کتاب هاى قانونى این مجموعه را از کتاب هاى غیرقانونى جدا کنند. اما در بین معتقدان به این مجموعه، اختلافاتى درباره کتاب هاى رسمى و غیررسمى پدید آمد. این نوشتار به معرفى کتاب هاى اختلافى و نیز کتاب هایى که متفقاً آن ها را غیرقانونى مى دانند، مى پردازد. اهمیت این کتاب ها در این است که اولا بسیارى از آن ها حاوى مضامین عرفانى و اخلاقى  و حکمى ارزشمندى اند; ثانیاً به درک کتاب هاى قانونى و نیز تاریخ و اندیشه هاى دوره اى که به آن اختصاص دارند، کمک مى کنند; و ثالثاً برخى از آن ها یگانه منبع تاریخ دوره اى از یهودیتند.

الف) منابع فارسى و عربى

1. کتاب مقدس، انجمن کتاب مقدس ایران.

2. الکتاب المقدس، دارالمشرق، بیروت، چاپ سوم، 1988.

3. هاکس، مستر: قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، چاپ اول، 1377.

4. سعید، حبیب: المدخل الى الکتاب المقدس، دار التألیف و النشر للکنیسة الاسقفیة بالقاهره، بى تا.

5. شولتز، ساموئل: عهد عتیق سخن مى گوید، ترجمه مهرداد فاتحى، شوراى کلیساهاى جماعت ربانى آموزشگاه کتاب مقدس، بى تا.

6. الفغالى، الخورى بولس: المدخل الى الکتاب المقدس، الجزء الاول، منشورات المکتبة البولسیّه، بیروت، چاپ اول، 1994.

7. دوبون، اندریه و مارک فیلوننکو، سومر: التوراة کتابات ما بین العهدین، ج 2 التورات المنحول (مخطوطات قمران ـ البحرالمیت)، ترجمه (بالعربى) موسى دیب الخورى، دار الطلیعة الجدیدة، دمشق، چاپ اول، 1998.

8. ــــــــــــــــــــــــــــــ ، التوراة کتابات ما بین العهدین، ج 3 التوراة المنحول (مخطوطات قمران ـ البحرالمیت)، ترجمه (بالعربى) موسى دیب الخورى، دارالطلیعة الجدیدة، دمشق، چاپ اول، 1999.

 

ب) منابع انگلیسى