متکلمان مسلمان و ضرورت آشنایى با الهیات نوین مسیحى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این نوشتار به این نکته توجه داده شده که دغدغه هاى الهیاتى در غرب، به گونه اى تهاجمى به قلمرو جهان اسلام وارد مى شود و مردم ناگزیر از توجه بدانند. از این رو به تأثیر تفکر غرب بر جهان اسلام باید به طور جدى توجه شود. یکى از راه هاى مواجهه با این رویکرد فکرى خاص این است که بدون پافشارى بر این نکته که معیارهاى عقلى مسلمانان واضح یا بدیهى اند، ادعاهاى سنتى تفکر اسلامى را از نو و متناسب با الهیات اسلامى معاصر به گونه اى عرضه کنیم که براى مخاطبان قابل فهم و جذب باشد. مسلمانان باید با زبان مطالعات جدید آشنا شود و با آگاهى کامل از همه جریان هاى فکرى رایج، با زبان و ادبیّاتى مخصوص به خود، تأملات عقلانى دینى خود را عرضه نمایند. براى تحقق این امر مى توان از تجربه الهیات مسیحیت سود جست; زیرا متألهان مسیحى سالیان درازى براى پاسخ گویى به جریان هاى مدرن تفکر غربى تلاش کرده اند. باید کار را با دیدى متفکرانه از مسائل کلامى مسیحیت آغاز و نکات مشترک را پیدا کرد و ضمن وفادارى و پاى بندى کامل به سنت هاى خویش، به پاسخ هایى که مسیحیان معاصر براى مشکلات ارائه کرده اند، توجه نمود. نوشته حاضر در پى بسط و تبیین همین امر بایسته است.