درسنامة خدا و نظریة تکاملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه ادیان ومذاهب