آیین کنفوسیوسی: نگاهی از فراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ادیان و مذاهب

2 پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

آیین‌کنفوسیوسی راهی برای زندگی است که در قرن5-6 قبل از میلاد، کونگ ‌فو زه،‌ حکیم چینی، با نظم و نسق بخشیدن به آموزه‌ها و تعالیم کهن، آن را شکل بخشید. این آیین از 2500 سال پیش تاکنون به اشکال مختلف در چین و کشورهای همسایة آن به حیات خود ادامه داده است. برای آشنایی با آیین مذکور می‌توان رویکردها و روش‌های گوناگونی را اتخاذ کرد؛ اما در ابتدای هر بررسی، داشتن تصویری کلی از این آیین و به عبارتی دیگر اتخاذ نگاهی از فراز می‌تواند به کاوش در وجوه مختلف آن کمک نماید و به اجزای بحث پیوستگی بخشد. بر همین اساس، مقالة حاضر سعی دارد به مهم‌ترین مباحثی که در این حیطه مطرح است نظری اجمالی افکند. این کار با شرح نام و نشان این آیین، تاریخ تکون و تطور، موقعیت جغرافیایی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی آن شروع می‌شود؛ سپس به بارزترین جلوه‌ها و ویژگی‌های ظاهری این آیین و همچنین مناسک و اشکال دین‌ورزی و مکان‌ها و زمان‌های مقدس آن توجه می‌شود؛ در ادامه به معرفی متون مقدس آیین مذکور و فرق و مکاتب آن پرداخته و در انتها اجمالاً دربارة وضعیت کنونی و چشم‌انداز آیندة این آیین بحث می‌شود.

کلیدواژه‌ها


اَدلر، جوزف (1383)، دنیای چینی، ترجمة حسن افشار، تهران: نشر مرکز.

اسمارت، نینیان (1383)، تجربه دینی بشر، جلد اول، ترجمه مرتضی گودرزی،‌ تهران: سمت.

چینگ، جولیا (1383)، ادیان چین، مترجم حمید رضا ارشدی،‌ تهران: ‌مرکز بازشناسی اسلام و ایران.

چو جای، وینبرگ چای(1386)، تاریخ فلسفه چین، ترجمه‌ع پاشایی، چاپ اول ناشر،تهران:نگاه معاصر.

شیخ زین‌الدین، غلامرضا (1379)، آیین‌های کنفوسیوس، دائو و بودا [گردآوری و ترجمه مقالات بریتانیکا]، تهران: فیروزه.

فانگ، یولان (1380)، تاریخ فلسفة چین، ترجمة فرید جواهرکلام، تهران: نشر فرزان روز.

کریل،‌ هرلی گلسنر (1380)، کنفوسیوس و طریقه چینی، ترجمه گیتی وزیری، تهران: سروش.

Bell, Daniel & Chaibang Hahm (2003), Confucianism For The modem world, Cambridge: Cambridge University Press.

Berthrong, John & Evelyn (2000), Confucianism: A Short Introdoction, Oxford: oneworld Publications.

Ching, Julia, (1993), Chinese Religions, London: Macmillan Press.

Hall, David & Roger Ames (1987), Thinking Through Confucius, New York: StateUniversity of New York: Press.

Hoolber, Dorothy & Thomas (2004), Confucianism: World Religions, First Updated Edition New York: Facts on File, Inc.

Paper, Jordan & Laurence G. Thompsun (1998), The Chinese way in Religion, second Edition, Belmont: Wadsworth Publishing Company.

Smart, Ninian (1998), The World’s Religions, Second Edition, United Kingdom: Cambridge University Press.

Yao, Xinzhong, (2000), An introduction to Confucianism, New York: Cambridge University Press.

__________ (2003), RoutledgeCurzon Encyclopedia of Confucianism, vol.1, London and Newyork: Routledge Curzon.

Yutang, Lin (1943), The Wisdom of Confucius, New York: Random House.

- "History of Ancient Traditional Chinese Clothing" (2009), Retrieved march 29, 2009, from

http://www.library.thinkquest.org/.../clothing/history.htm

- "sacred sites of Confucianism" (2009), Retrieved march 29, 2009, from

http://www.religion-cults.com/Eastern/Confucianism/confuci.htm

- "Adherents" (2009), Retrieved march 29, 2009, from

http://www.adherents.com/Na/Na_242.html