عرفان، واسطه‌بودگی و آگاهی ظرفیت فطری در اندیشة جان روزبروک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه غرب

چکیده

نوکانتیان معتقدند تمام تجارب ما واسطه‌شده و تحت تأثیر ویژگی‌های اجتماعی، عقیدتی و ... هستند و اساساً نمی‌توان از تجربة عرفانی واحد در میان عرفا دم زد. پرایس در پاسخ به این دیدگاه و در مخالفت با آن، فهم ماهیت تجربة عرفانی را از خود عرفا طلب می‌کند. وی، با استناد به آثار جان روزبروک، نشان می‌دهد عملکردهای روح انسانی در تجربة عرفانی، نقطه‌ای است که در آن به ظرفیتی فطری و یکسان در تمام انسان‌ها می‌رسیم. این نقطه را می‌توان قرینه‌ای بر مشابه بودن تجارب عرفانی گرفت. روزبروک معتقد است می‌توان بر اساس تمایز سنتی مسیحی بین سه زیستن فعال، معنوی و لاهوتی سه مقام متفاوت زندگی عرفانی را از هم متمایز کرد. مرحله لاهوتی، همان ساکن شدن تمام فعالیت­‌های آگاهی، و اتحاد محض و بی‌واسطه روح با خداست.

کلیدواژه‌ها


Brown, Daniel (1986). "The Stages of Mindfulness Mediation in Cross-Cultural Perspective", in: Ken Wilber, Jack Engler, and Daniel P. Brown, Transformations of Consciousness, Boston: New Science Library.
Forman, Robert K. C. (1990). The Problem Of Pure Consciousness: Mysticism and Philosophy, New York: Oxford University Press.
Gill, Jerry (1984). "Mysticism and Mediation" in: Faith and Philosophy, 1: 111-121.
Gimmello, Robert M. (1983). "Mystisicm in its Contexts", in: Steven T. Katz (ed.), Mysticism and Religious Traditions.
Huxley, Aldous (1944). The Perennail philosophy, New York: Harper.
Katz, Steven (1978). Mysticism and Philosophical Analysis, New York: OxfordUniversity Press.
Robertson Price III, James (1985). "The Objectivity of Mystical Truth Claims", in: Thomist 49: 81-89.
___________ (1987). "Typologies and the Cross-Cultural Analysis of Mysticism: A Critique" in: Timothy P. Fallon and Phillip Boo Riley (eds.), Religion and Culture: Essays in Honor of Bernard Lonergan, Albany: SUNY Press.
Ruusbroec, John (1985). " The Spiritual Espousals,"in: John Ruusbroec: the Spiritual Espousals and Other Works, trans. James A. Wiseman, preface by Louis Dupre, New York: Paulist.
Schuon, Frithjof (1975). Transcendent Unity Of Religions,transPeter Townsend, New York: Harper.
Wainwright, William (1982). Mysticism, Madison: University of Wisconsin Press.