شخصیت وجودی زن از منظر قرآن و عهدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرک سطح چهار حوزه

چکیده

بدون تردید زن نیمی از پیکره اجتماع است و شخصیت و رفتار او در شکل‌گیری جامعه نقش مهمی دارد. در طول تاریخ مباحث مختلفی در خصوص زن طرح شده که بسیاری از آنها به افراط یا تفریط کشیده شده است. آنچه در این میان قابل توجه است آموزه‌های ادیان آسمانی در این زمینه است. آیات و کلمات متعددی در قرآن کریم، تورات و انجیل به موضوع زن پرداخته که هر یک نشانگر اهمیت آن در این متون مقدس است. آنچه تورات و انجیل در خلقت زن و گناه اولیه آدم مطرح کرده‌اند با آیات قرآن کریم سازگاری ندارد. قرآن برای خلقت زن، همچون مرد، اصالت قائل است و صرفاً زن را در گناه اولیه و خطای آدم مقصر نمی‌داند، بلکه هر دو را در آن سهیم می‌کند. البته آموزه‌های تورات و انجیل درباره سرشت زن با آیات قرآن مطابقت دارد و همگی قائل به فطرت خداشناسی و کرامت ذاتی زن شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


آشتیانی، جلال‌الدین (1368). تحقیقی در دین مسیحی، تهران: انتشارات نگارش.
جلیلی، محمدرضا (1384). جایگاه زن در اسلام و یهودیت، چاپ دوم، تهران: انتشارات دستان.
جوادی آملی، عبدالله (1385). زن در آیینه جلال و جمال، چاپ سوم،‌ قم: نشر اسراء.
ـــــــــــ (1386). تفسیر انسان به انسان، چاپ سوم، قم: نشر اسراء.
راسل، برتراند (1952). زناشویی و اخلاق، ترجمه: منتظم، ح. تهران: انتشارات اندیشه.
زیبایی‌نژاد، محمدرضا (1387). مسیحیت‌شناسی مقایسه‌ای، چاپ دوم، قم: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
شریف، عبدالعظیم محمد (1389). زن در اسلام و مسیحیت و یهودیت، چاپ اول، قم: مرکز نشر هاجر.
صالحی، مرضیه (1382). «جایگاه زن در قرآن و تورات»، در: فصلنامه بینات، ش42، ص17ـ41.
طباطبایی، سید محمدحسین (1381). بررسی‌های اسلامی، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
طباطبایی، سید محمدحسین (1385). تفسیر المیزان، چاپ بیست و یکم، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
کهن، راب ا. (1950). گنجینه‌ای از تلمود، ترجمه: امیرفریدون گرگانی؛ ترجمه و تطبیق با متون عبری: یهوشوع. نتن الى؛ تصحیح: غلامرضا ملکی؛ به اهتمام: امیرحسین صدری‌پور، تهران: اساطیر.
ماکنتوش، تشارلش (1982). شرح سفر پیدایش، چاپ سوم، مصر: انتشارات کنیسة الاخوة.
مسلم نیشابوری، مسلم ابن حجاج (1389). الجامع الصحیح، بیروت: دار الفکر.
مطهری، مرتضی (1381). نظام حقوق زن در اسلام، چاپ دهم، تهران: انتشارات صدرا.
ـــــــــــ (1385). حماسه حسینی، چاپ پنجاه و یکم، تهران: انتشارات صدرا.
مظاهری، حبیب (1390). شخصیت زن در قرآن و عهدین، چاپ اول، قم: انتشارات بوستان کتاب.
مغنیه، محمدجواد (1385). تفسیر الکاشف، چاپ اول، قم: انتشارات بوستان کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر (1373). تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
ـــــــــــ (1413). الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل،‌ قم: انتشارات بعثت.
نعمتی، دل‌آرا (1384). «جایگاه زن در خانواده در ادیان جهان»، در: فصلنامه بینات، ش48، ص208ـ224.
هنری، متی (2002). التفسیر الکامل للکتاب المقدسی، چاپ اول، مصر: انتشارات ایلجز.