تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان‌های باستانی.

چکیده

مقاله حاضر در پی تبیین نظام اخلاقی دین زرتشتی بر اساس متون اندرزی پهلوی است؛ متونی که بیانگر باورها و عقاید ایرانیان پیش از اسلام با صبغه زرتشتی است. بر اساس این گفتارها، می‌توان گفت نظام اخلاقی‌ای که از متون اندرزی پهلوی به دست می‌آید، شامل چهار شیوه مهم عملی است که در زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی نمود یافته است که هر یک از این خصایص با یکدیگر رابطه متقابل و دوسویه دارد و پای‌بندی به یک ساختار و خصیصه، پای‌بندی به سایر صفات و خصایص را به همراه دارد؛ و تمام تلاش آنها رسیدن به یک نظام اخلاقی منسجم است که سعادت فردی و اجتماعی انسان را در دو جهان مینوی و گیتی تأمین و تضمین می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


ابن ندیم، محمد بن اسحاق (1384). الفهرست، ترجمه: محمدرضا تجدد، تهران: انتشارات اساطیر.
بویس، مری (1381). زرتشتیان؛ باورها و آرا و عقاید آنها، ترجمه: عسگر بهرامی، تهران: انتشارات ققنوس.
تفضلی، احمد (1379). مینوی خرد، تهران: انتشارات توس.
تفضلی، احمد (1383). تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام، چاپ چهارم، به کوشش: ژاله آموزگار، تهران: انتشارات سخن
رضایی باغ‌بیدی، حسن (2009). تاریخ زبان‌های ایرانی، مرکز پژوهش زبان‌های دنیا، دانشگاه اوساکا.
صانعی دره‌بیدی، منوچهر (1377). فلسفه اخلاق و مبانی رفتار، تهران: نشر سروش.
عریان، سعید (1382). متن‌های پهلوی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
فانی، کامران؛ خرمشاهی، بهاءالدین (1375). دایرة‌المعارف تشیع، تهران: نشر شهید محبی.
قادری، تیمور (1382). «اخلاق ایرانی به روایت متون پهلوی»، مجله مطالعات ایرانی دانشگاه باهنر کرمان، س2، ش2، ص128-136.
ماهیار نوابی، یحیی (1358). مجموعه مقالات، ج1، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
میرفخرایی، مهشید [مترجم] (1392). بررسی دینکرد ششم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
Shaked, Sh. (1979). Wisdom of the Sassanian Sages, West Wiew Press.