گزارشی از کتاب تغییر راست‌کیشانه متن مقدس تأثیر مناقشات اولیه مسیح‌شناختی بر متن عهد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب حاضر، اثری مفید دربارهٔ مناقشات مسیح‌شناختی اولیه و تأثیر آن بر نسخه‌برداران عهد جدید است. اِرمِن در کتابِ تغییر راست‌کیشانهٔ متن مقدس، گونه‌های مختلف مسیح‌شناسی را در سده‌های دوم و سوم بررسی می‌کند؛ و معتقد است در این دورهٔ زمانی، گروه‌های مختلف مسیحی، سعی در تبیین آموزه‌های خود داشتند. از نظر او، در سدهٔ چهارم و پس از شورای نیقیه، گروهی خود را راست‌کیش نامید و دیگر گروه‌ها را به عنوان بدعت‌گذار، به حاشیه راند. نویسنده معتقد است راست‌کیشانِ دورهٔ بعد از شورای نیقیه، بر قدمت دیدگاه‌های الاهیاتی خود تأکید داشتند و نویسندگان خاصی از نسل‌های پیشین را به عنوان نیای الاهیاتی خود می‌پذیرفتند.
از نظر اِرمِن، همین نیای الاهیاتی ماقبل راست‌کیشی (Proto-Orthodox) در دورهٔ پیش از شورای نیقیه بودند که تغییراتی در متن عهد جدید انجام دادند. به عبارت دیگر، نظریه اصلی نویسنده، که می‌کوشد آن را در این کتاب اثبات کند، این است که برخی از نسخه‌برداران عهد جدید، گاهی آگاهانه متن آن را تغییر می‌دادند تا آنچه از نظرشان باور راست‌کیشی محسوب می‌شد، آشکارا از متن مقدس برداشت شود، به گونه‌ای که

کلیدواژه‌ها


[1]. Cf. Epp, Eldon J., and Fee, Gordon D., 1993. Studies in the Theory and Method of the New Testament Textual Criticism. Michigan:W. M. B. Eerdmans Publishing.
[1]. How Jesus Became God.
[1]. Lost Scriptures.
[1]. The New Testament and Other Early Christian Writings.
[1]. Studies in the Textual Criticism of the New Testament.
[1]. The Text of the Fourth Gospel in Writings of Origen.
[1]. Jesus Before The Gospels.
[1]. The Text of Scripture in an Age of Dissent: Early Christian Struggles for Orthodoxy.
[1]. Rechtglaubigkeit und Ketzerei im altesten Christentum.
[1]. Anti-Adoptionist Corruptions of Scripture.
[1]. Cf. Marjanen, Antti and Luomanen, Petri, eds. 2005. A Companion to Second-Century Christian Heretics. Leiden: Brill.
[1]. Anti-Separationist Corruptions of Scripture.
[1]. De Carne Christi.
[1]. Anti-Docetic Corruptions of Scripture.
[1]. Anti-Patripassionist Corruptions of Scripture.
[1]. Conclusion: The Orthodox Corruptors of Scriptures.
[1]. Afterword: Recent Work on Scribal Corruptions.