خرده‌قطعات ایرانی میانه: «قصه پنج برادر»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ادیان ایرانی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم.

چکیده

این مقاله درباره داستان پنج برادر در دو قطعه دست‌نویس سغدی است. البته دو حکایت درباره پنج برادر یکی به زبان پارتی و دیگری به زبان سغدی وجود دارد. در داستان سغدی، دیو برادران را یکی از پس از دیگری می‌کشد، اما برادر جوان‌تر بر دیو پیروز می‌شود. همچنین، در ادامه داستان چنین آمده است که این برادران پنج بودا و رسولانی هستند که ارواح را طی هفت دوره به بهشت هدایت می‌کنند. درباره رسولان به‌کاررفته در داستان باید گفت ادبیات مانوی به چهار رسول اشاره می‌کند که نخستین آنها آدم یا شیث است؛ اما درباره هفت دوره به‌کاررفته در داستان هیچ شاهدی وجود ندارد و شاید بتوان آن را در سنت‌های زرتشتی یا بودایی جست‌وجو کرد. این مقاله در صدد روشن‌کردن و مشابهت‌یابی پنج رسول و هفت دوره در دیگر متون است.

کلیدواژه‌ها


Andreas, F. C.; Henning, W. B. (1934).  "Mitteliranische Manichaica aus Chinesisch-Turkestan III", SbPAW, PH, pp. 846–912.
Asmussen, J. P. (1965). Xuāstwānīft. Studies in Manichaeism, Acta Theologica Danica 7 (Copenhagen).
Böhlig, A.; Asmussen, J. P. (1980). Die Gnosis. III. Der Manichäismus (Zürich-München).
Cereti, C. (1995). The Zand ī Wahman Yasn: A Zoroastrian Apocalypse, Serie Orientale Roma 75 (Roma).
Clark, L. (1982). "The Manichean Turkic Pothi-Book", Altorientalische Forschungen 9: 145–218.
Colditz, I. (1987). "Bruchstücke manichäisch-parthischer Parabelsammlungen", Altorientalische Forschungen 14.2: 274–313.
Dschi Hiän-lin (1943). "Parallelversionen zur tocharischen Rezension des Punyavanta-Jātaka", ZDMG 97=N.F. 22: 284–324.
Durkin-Meisterernst, D. (2004). Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthian, Corpus Fontium Manichaeorum: Subsidia; Dictionary of Manichaean Texts, Vol. III, Part 1 (Turnhout).
Gardner, I. (1995).  The Kephalaia of the Teacher: the edited Coptic Manichaean Texts in translation with commentary, Nag Hammadi and Manichaean Studies 37 (Leiden).
Geng Shimin, H.-J. Klimkeit; Laut, J. P. (1989).   "Die Geschichte der drei Prinzen: Weitere manichäische Fragmente aus Turfan", ZDMG 139: 329–345.
Gulácsi, Zs. (2001). Manichaean Art in Berlin Collections: A Comprehensive Catalogue of Manichean Artifacts Belonging to the Berlin State Museums of the Prussian Cultural Foundation, Museum of Indian Art, and the Berlin-Brandenburg Academy of Sciences, desposited in the Berlin State Library of the Prussian Cultural Foundation, Corpus Fontium Manichaeorum: Series Archaeologica et Iconographica 1 (Turnhout).
Haarbrücker, T. (1850). Religions partheien und Philosophenschulen (Schahrastani’s Kitab al -milal wa’l-nihal)(Halle).
Henning, W. B. (1934). "Ein manichäisches Henochbuch", SbPAW, pp. 27–35.
Henning, W. B. (1936). "Sogdische Miszellen", BSOS 8: 583–588.
Henning, W. B. (1937). Ein manichäisches Bet- und Beichtbuch, APAW 1936, Nr. 10 (Berlin).
Henning, W. B. (1943). The Book of the Giants, BSOAS 11.1: 52–74.
Henning, W. B. (1944). The Murder of the Magi, JRAS 1944: 133–144.
Henning, W. B. (1945). Sogdian Tales, BSOAS 11.3: 465–487.
Hertel, J. (1914). Das Pañjatantra: seine Geschichte und seine Verbreitung (Leipzig/Berlin).
Kasai, Y. (2004). "Ein Kolophon um die Legende von Bokug Kagan", Studies on the Inner Asian Languages 19: 1–25.
Le Coq, A. v. (1923). Die buddhistische Spätantike in Mittelasien, II: Die manichäischen Miniaturen (Berlin).
Lüthi, M. (1979). Bruder, Brüder, Enzyklopädie des Märchens, K. Ranke et al., eds. (Berlin), col. 844–861.
Nagel, P. (1974). "Bemerkungen zum manichäischen Zeit- und Geschichtsverständnis", Studia Coptica, Berliner byzantinische Arbeiten 45, P. Nagel, ed. (Berlin), pp. 201–214.
Ranke, K. (1979). Brüder, die behenden B., Enzyklopädie des Märchens, K. Ranke et al., eds. (Berlin), col. 868–871.
Reck, Ch. (2007). "Die Bekehrung einer Christin zum manichäischen Glauben? Probleme bei der Interpretation eines fragmentarischen Textes", Inkulturation des Christentums im Sasanidenreich, A. Mustafa and J. Tubach with S. W. Vashalomidze, eds. (Wiesbaden), pp. 55–70.
Reeves, J. C. (1996). Heralds of That Good Realm: Syro-Mesopotamian Gnosis and Jewish Traditions, Nag Hammadi and Manichaean Studies 41 (Leiden).
Sachau, E. (1879). The Chronology of Ancient Nations (London).
Schmidt-Glintzer, H. (1987).  Chinesische Manichaica. Mit textkritischen Anmerkungen und einem Glossar, Studies in Oriental Religions 14 (Wiesbaden).
Sieg, E. (1943). "Übersetzungen aus dem Tocharischen", APAW, Nr. 16, (Berlin), pp. 18–20.
Sims-Williams, N. (1981). "The Sogdian fragments of Leningrad", BSOAS 44.2: 231–240.
Skjærvø, P. O. (1996). Zarathustra in the Avesta and in Manicheism. Irano-Manichaica IV, with a contribution by Peter Zieme, La Persia e l’Asia Centrale da Alessandro al X secolo: convegno internazionale, roma, 9–12 novembre 1994, Accademia Nazionale dei Lincei. In Collaborazione con l’Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, Atti dei Convegni Lincei 127 (Roma), pp. 597–628.
Smagina, E. B. (1992). "Die Reihe der manichäischen Apostel in den koptischen Texten", Studia Manichaica: II. Internationaler Kongreß zum Manichäismus, 6.–10. August 1989, St. Augustin/Bonn, Studies in Oriental Religions 23, H.-J. Klimkeit, ed. (Wies- baden), pp. 356–366.
Sundermann, W. (1973). Mittelpersische und parthische kosmogonische und Parabeltexte der Manichäer mit einigen Bemerkungen zu Motiven der Parabeltexte von Friedmar Geissler, Berliner Turfantexte4 (Berlin).
Sundermann, W.     (1985). Ein manichäisch-soghdisches Parabelbuch, Berliner Turfantexte 15 (Berlin).
Sundermann, W. (1986). "Bruchstücke einer manichäischen Zarathustralegende", Studia Grammatica Iranica. Festschrift für Helmut Humbach, Münchner Studien zur Sprachwissenschaft, n. F., Beiheft 13, R. Schmitt and P. O. Skjærvø, eds. (München), pp. 461–482.
Sundermann, W. (1989). "Bahman Yašt", Encyclopædia Iranica, vol. 3, pp. 492a–493b.
Sundermann, W. (1992). Der Sermon vom Licht-Nous. Eine Lehrschrift des östlichen Manichäismus. Edition der parthischen und soghdischen Version, Berliner Turfantexte 17 (Berlin).
Sundermann, W. (1994). "Eva illuminatrix", Gnosisforschung und Religionsgeschichte: Festschrift für Kurt Rudolph zum 65. Geburtstag, H. Preissler and H. Seiwert, eds. (Marburg), pp. 317–327.
Sundermann, W. (1997). Der Sermon von der Seele: Eine Lehrschrift des östlichen Manichäismus. Edition derparthischen und soghdischen Version mit einem Anhang von Peter Zieme: Die türkischen Fragmente des “Sermons von der Seele”, Berliner Turfantexte 19 (Turnhout).
Sundermann, W. (2005). "Was the Ārdhang Mani’s Picture-Book?" Il Manicheismo. Nuove prospettive della ricerca. Atti del quinto congresso internazionale di studi sul manicheismo, dipartimento di Studi Asiatici, Università degli Studi di Napoli “L-Orientale”, Napoli, 2–8 Settembre 2001, Manichaean Studies 5, Aloïs van Tongerloo and Luigi Cirillo, eds. (Turnhout), pp. 373–384.
Troje, L. (1925). Die Dreizehn und die Zwölf im Traktat Pelliot (Dogmen in Zahlenformeln): Ein Beitrag zu den Grundlagen des Manichäismus (Leizpig).
Wilkens, J. (1999/2000). "Ein manichäisch-türkischer Hymnus auf den Licht-Nous", Ural-Altaische  Jahrbücher, N.F. 16: 217–231.
Wilkens, J. (2003). "Indiens Beitrag zur Erzählungsliteratur der zentralasiatischen Mani-chäer", Indien und Zentralasien: Sprach- und Kulturkontakt. Vorträge des Göttinger Symposions vom 7. Bis 10. Mai 2001, Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 61, S. Bretfeld und J. Wilkens, eds. (Wiesbaden), pp. 239– 258.
Wurst, G. (1994). "Zur Bedeutung der “Drei-Zeiten”-Formel in den koptisch-manichäischen Texten von Medinet Madi", Peregrina Curiositas: Eine Reise durch den orbis antiquus. Zu Ehren von Dirk Van Damme, Novum Testamentum et Orbis Antiquus 27, A. Kessler, ed. (Göttingen), pp. 167–179.