کلیدواژه‌ها = قرآن‌پژوهی
1. یک متن و تاریخی رازآمیز

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 35-56

محمدعلی امیرمعزی؛ مجید منتظرمهدی