کلیدواژه‌ها = تخم کیهانی
1. اساطیر آفرینش در یونان باستان

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 115-134

نرجس ابوالقاسمی