کلیدواژه‌ها = گاه‌شماری سنتی
1. روایت سنتی از تاریخ زرتشت

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 79-100

علیرضا شـاپور شهبـازی؛ سعید رضا منتظری