کلیدواژه‌ها = ریشه‌شناسی
تعداد مقالات: 1
1. نام زردشت

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-66

مجید طامه