کلیدواژه‌ها = کاهن
1. قربانی در آیین یهود

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 53-78

احمد آقایی