نویسنده = حیدر دباغی
تعداد مقالات: 1
1. اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ

دوره 21، شماره 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-44

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر